-凯发88

��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������w �r��nbjbjd�d�2�&��e&��e %�������� � ������������8&,r�� <$66"xxx333�;�;�;�;�;�;�;$d?��at�;-�33333�;��xx��;g$g$g$3|�x�x�;g$3�;g$g$g$x�����̌e^h������"�g$s;�;0 <g$nby#�nbg$nb�g$,33g$33333�;�;1$333 <3333��������������������������������������������������������������������nb333333333� �: d��n1��b�nh� �[egؚ��[ f�k;`�v�r�]0wջ���[�nhv��y�b�nh� �^�s��y t�yĉf�m�qw�bn�nhp-40�s1550010y�r���m�s1�!j:gch-300a�s1560011h�q{q�b�[bys-120t�s12600012zf�����xbt[(�ϑ�hkm�n�t[�x�v�x �rsm-hgt(b)�s119500013�m�qw��t[�s��:ghz-20a�s19,000145u�r�w�] �͑�w�q�[�nbkj-111�s1780015��k{ck�st/_�f:ggs-120s�s138,00016��w�fg(�ϑ�hkm�njl-mg(d)�s168000174l�lbdln^`df������������ī���������zbf7h�-�b*ojpjqj^jajfho(ph333q� ����.h�-�b*khojpjqj\�^j_hajph1h�-�b*khojpjqj\�^j_hajo(ph.h�-�5�b*khojpjqj^j_hajph1h�-�5�b*khojpjqj^j_hajo(ph&h�-�b*cj$ojpjqj^jo(ph*h�-�b*cjojpjqj^jajo(phh�-�cjajh�-�cjajo(>dnz`f�������������$$1$9difa$l� �$d8a$$a$ ���kd$$ift���ִ��� \x�`�#�*�s�� �v�������k���0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t�����������������$$1$9difa$l� ����������  " $ & 6 8 d x ^ ` b l n � � � � � � � � � � & ( 8 n x j � � � � � � � � ��沙������沙����沙����恲��恙�������恙����.h�-�b*khojpjqj\�^j_hajph1h�-�b*khojpjqj\�^j_hajo(ph.h�-�b*khojpjqj\�^j_hajph7h�-�b*ojpjqj^jajfho(ph333q� ����1h�-�b*khojpjqj\�^j_hajo(ph2���kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t���  ��������$$1$9difa$l� � " �kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t" & 8 f j n x z \ ��������$$1$9difa$l� �\ ^ �kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t^ b n � � � � � � ��������$$1$9difa$l� �� � �kdv$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t� � � � � � � � � ��������$$1$9difa$l� �� � �kd*$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t� � � � � ��������$$1$9difa$l� � �kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t ( : > b n p r ��������$$1$9difa$l� �r t �kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��tt x l z ~ � � � � ��������$$1$9difa$l� �� � �kd�$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t� � � � � � � � � ��������$$1$9difa$l� �� � �kdz$$ift���ִ��� \x�`�#�*s� v���k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t� � � � � �  ��������$$1$9difa$l� �� � � �  d p r � � � � � � � & 2 b \ h j v � � � � �  j t v b � � � � � � � lll0l*b*cjojpjqj^jo(ph#h�-�b*cjojpjqj^jph&h�-�>*b*cjojpjqj^jph&h�-�b*cjojpjqj^jo(ph.h�-�b*khojpjqj\�^j_hajph1h�-�b*khojpjqj\�^j_hajo(ph7h�-�b*ojpjqj^jajfho(ph333q� ����1h�-�b*khojpjqj\�^j_hajo(phhmjm�kdn$$ift���ִ��� \x�`�#�*s�� �v�������k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��tjmpmzm�m�m�m�m�m�m��������$$1$9difa$l� ��m�m�kdh$$ift���ִ��� \x�`�#�*s�� �v�������k��0��������*6� ��������� ��������� ��������� ��������4�4� la��t�m�m�m�m�m�m(n*nrntnvn���_zzzzzzd���kd"$$ift����f��`�#�*��k����������0��������*6� ���� ���������� ���� ���4�4� la��t$$1$9difa$l� � tnvnxn\n^nbndnhnjnnnpn|n~n�n�n�n�n�n�n�n�n�n�n����������������������h�-�0jmhnhshth h�-�0jh�-�jh�-�u&h�-�b*cjojpjqj^jo(phvnzn\n`nbnfnhnlnnn�n�n�n�n�n�n�n�n����������������d������&`#$01��2p��. ��a!��"��#��$��%��s�� ���$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*65�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#vs#v� #vv#v�#v�#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5�s5�� 5�v5��5��5��5�k5��a��t�$$if���!vh#v�#vk#v�:v ���0��������*6,�5��5�k5��/� �/� ��������a��t"w��������66666666vvvvvvvvv6666>66666666666666666666666666�6666666666�66666666666h66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666668����&6fvfv������6888&6fvfv������&6fvfv������&6fvfv������&6fvfv������&6fvfv������&6fvfv��8x�v~�������� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@6666pj_hmh nhsh thj`��j ck�e $1$a$ cjkh_hajmh nhsh th>> h�� 1$@&cj0ojpjqj^j4a ���4 ؞���k=�w[soojpjqj^j^i@���^ nf�h��> yb�lfh�e,gcjojpjqj^jajl @l u��a$$g$ �9r cjojpjqj^jaj^"^ u� w'a$$g$ �9r &dp��cjojpjqj^jajx^2x nf�(q�z)a$$1$[$�d\$�dcjojpjqj^jkhp p "}_ 1dha$$ b*phcjojpjqj^j5l��sl q*b*cjojpjqj^jajo(phn�/���n font41*5>*b*cjojpjqj^jajo(phn�/���n font61*5>*b*cjojpjqj^jajo(phn�/���n font81*6>*b*cjojpjqj^jajo(ph4�/���4 text02ojpjqj^jn�/���n font31*5>*b*cjoj pj qj^j ajo(pht��t char1 char charcjoj pjqj ^jajz��z # char char char char char char charcjoj pjqj ^jaj^�^ char1 char char char cjoj pjqj ^jajx�x "char char char char char char char!cjoj pjqj ^jajpk!����[content_types].xml���n�0e�h���-j��@%�ǎǣ|�ș$�ز�u��l�tb� l,�3��;�r��ø��j��b $�g]��7o٭v����wmc�>�� �4��ݭ]�`�si�c�^�!� \�l�����a���w�3��z���s��hz~u���r������;�\�t�ꍊ��d�f$yt�g�q��{b�d�(kp�_c��?�d2�1�@>��gr.�e1�a$n�%n�ݜ�ix��s��r�ri�cd�kp j���d�����������c %r��)�c5�5vvzu�}ʽ3d;>l7c��t�eb‹�_�?~���2:ȅ��#kȍ�o&� �nkzn�8�' �0hts�@�.n�6��\���v�r�u6k� ����c��9�w-����ù�_ �a��`?���^�r|��{���֯a)���ov���i�נ���t] ��f�9d����q��)/p yt�)�,��b-fo@)�$��z��h ����o_���,"��%j���j�2���� �'�pt��!�h�3��xb��rv�;��7 �^�x�������o^>�k6�ve��da����/����޿���o_~�n��&�z�s=���ī�z��o������th�rtb�'$�»�ͻ�,�:&�'�r�s��,j��š(# }o�(r�zض�c����zbg|%�c��(��nj��n �usf����{r�2q:s��g����j )��t�#l�|@q"�'xz�;�ر� ��zl�� 6�އ��!�4ʉ�x�t���v[�9~��u�z��l$� d�'�zf��v�.�s��ghf.��5���������ΰ.���k8�.���t�1]�6�kr��y�3�vڏp�ta�$�l��by�t����c�3�%{���`��o�� ú��qov���ۘy�;^�9®t�展b��8���zx�}�1e�h�����[z6/h߉ �bw`�av��� ���f7oa��/�>��ijfi��>����͇'6�c������#� b�8�r_�#��j}!���g��5��w�=��e��d�e ��2�k� ��e�l�\�d,�"��j��snno�� �y=ol�75@[�o��k}��x��w�|;�[���.����%�[��>�vs�g|f���f�v� ed7a]�4�-�������׍̾v㺑���nd������� �5�#=�ч>��3�9�t,� }�#���l�jn{�� p�gu�` ��h�x��?�#��á���,d�z!�%pf�������c6k�:�uu��vv�d1^ �q8��)��,��r���b�n(�ː0&�i�$��ae$}� fs�� { ,�-�~�@-� |���[z�!8���|����z�]�̷��}ƴ"�m�n �{��v���b�os���:xi��{�ν���xج*έ���jj����<��u���k�e�j�]f(�(f2o�:��t�sn�)[3�0ivo���f��i^5r{��匤y�l �����b� �2�e˫y���đ�� ������亭>!�`��~��{��`p &��)ƻix��lԮ����e�����[v�k�s:�r���������ԗ�w��6;y�c]�j�] ��ac4�=i�6`�<��րoފ���q%��z�/uz�ԃj�v�n֫ðz�jϡ��(�����/�:����;����ɣ�e�/�˚�����\�u5�{��g�ڨ]o��v�;*�^���7z�a������=�3 ��~��j�j�_ e��.5�z�4��a�}��1��4}d��j^�� ��pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 0_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!:��� �theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� q����� $$$'�� mtn�n ch���� " \ ^ � � � �  r t � � � � h j � � � � * , n p � � � n p � � � � � � 4l6lnlpl�l�l�l�l$m&mhmjm�m�mvn�n !"#$%&'()* ,-./01234589:;<=>?@abdefgi '!�!�����8�@�����������0�( � ��b �s ���� ?�!')*,028@fhp\dery������������������ ,5=>ksz[iqz{������������� !* ;dno^jtu���������������� $,-;bijx_ghw����������������#$ -.013467or sv����,0����`a |� -.013467lmor33333333333ap]���^k��w�� -.013467lmor**r��qqdjy�m�"�t d�ges�"�/d?effi!^d�e�z f�c:d�q4u�!�=�?�a�cjq�u�y)>m�r� � `* 3 43 �< �_ ac p1 �; �< k �] `^ �a }s � � >q s a �i a% �% i s ! c8 h$f�i�s'�&(5�=�x={mo�^4#�^�{"� �h�/d8-]r`�i��%�*�ry�do@w�|:�]_�'>^)�0?7$<lb�|s�x�a*�*�7�w7[�\�~)���-�;p�z� �al�r>d� ��/'g-qa�}�l�'w6�w-z�nh�� sdlv�an�i�o�3 �@ &e pa �n v �~ �!�!�%!t&!y!�|!"�n"d"�h"#y?#�e#t{#�$$�$�$3$�8$lj$* %� %�)%�d%&�v&�k&a'a '�4'?'x'�(�((:,(�9(�9(�a(�))�5)h)*\m*�z*�b*n*�o*�q*�u*,{*�}*� � �, mn �,_ ,�?,�?,�z,ra,�|,�--�.q>.�].� /�;/a/v^/�a/�f/q 0vn0@t1j2� 2�72 n2� 3z3�3�p3h4jg4�n4''555�>5�w5( 6a"6%)6�,6�_6�e6q6�|6(7�67�<7�d7�v7�8z8%8�s8�8�9�#9�$9?v9�o9�:�:�%:�7:!b:r[:t;�3;�<%c<so<�w<�=�==dr=h,>5w>>e>�,?�0?w3?�:?�z?� @ -@�c@w}@4a�a�ma�b3 b�b�xbxc( cd5cy;c�=c @c9^cd�!d�9d�nd�e�ed:ex6fff5gf�vf�xf�cf gf�*g�og hh�ph^_h�chmi�i� i� i�-i6xi�zi�j33j�lj�ujvj3k�kk_nk�tkm3l�ml� mm�/m�`m�{m�n�n),n:n�on�sn�zn�[n�kn�pno(?o-horlo� p�&p�*p1pkp!np� q�&q�eq=sq r�r�r�(rr)rk.rm6r�ir�|r�0swbs�ls bs� t�t�5t�bt`txet4[u�jumpu[v qv�tveyvxw1 w� x�'x.xwrx<x<&y]-y@kykfz�jz�kzm[�h[h][&f[j(\�o\t]\�h\5#]�%]g]�^<^^^�___c!_@7_#?_zv_f`�)`�*`�1`=8`|<`b`�u`~}`�a^8a�ya�ja�"b0&bybi|b�-c�bc�yc� d}d�d�#d $dd0d�\d�id�wdzd"e�e�esce�je fc:fsf�zf�gzg!gu0g�9g�mg agygbzg(h<hw-he2h�4h�8h�ch�nhwi�8icj�%j�%j�8j�kj(|j�k�(kemkrl lgl�lqhl�vl�%m� m�,m�.m�/m�?m� n�xn�o"4oco�uonp�p�pg2p�2p/[p^p�xp{ q�q�'q q�0q�m�x�_��_��{�t��#�$0�f��d��k�hq���2��3��n��t�c����7�q@�:k��k��x�eb��f��^��r�� �c��g�%k��i��i�o��{�� �2������ �r#�? �&(��6�&d��t�7}����r����b��>�pk��n�,v�� ��l� q�����������0�x�[��]��_� |��l)�'d��e�sn�| ��$�c ��b��c�yp��a��n����5�dk��o�_�['�u=�sq�e|�� �k!��g�-[��{����� (��0�tf�sk�q����c0�ed��\�3j� p�m*�!2��=�j��}�l�d4�iw��^�j�� ��!��d��v��g��o���)�;.�rc�mg�~w�e�� �2��<��h��a�yp��q�b��?�\�si�*x�m�m4�)� �|!��b�j�e��v���9�=\��q�)� �a����(�d��m�pq��e� q�x�%��]�}v��{�����l5�w@�u@�{r�ot�y��s�����h%�b|��|�%��e�a�4��e�ni�6m�1��n�nq��g��y���m�-*��6�<9��@��h�1i�bi�/s� ]��&��o�ct�x� y��8��m�x���6���a��z��`��e� h����~� d�� �0 ��#��>�"d�j � ����>��q��g�cw�� �h�] ��n�iz��n�����/�id� ����;�fb�����~��9�!���}��2��i�w[��{����n��r�_���c�n0�9?��a�kc��p�zx��x��x��[�f�v �}��"��=� a��j�w����a�&i�`�cg��7�)p�c� �s&��-�6������ij��z��o�� �� �;m��o��w�1 �g �� ����%�gs�vj� b�b]��q�y4������>4�\r�=x��t�[�c�p�� �fg�zv�.�9�� �; ����j��x���*&��5��]� �q������%�k �85��8�em�w��w��z����x�n��v���<.��>�(t�u��v����/��3��f��l��\��g�3�?k��n� \�qi�$� �lr�mz�4d��j�e#� �s,��s�rk���pe��h�qs��k��l���z�o(�`a��}�r.� v�1h�xi�jx�c7��m�n}����!�&�ht��y��y�z�= ����$��e��`����j1�[o�rs�~]�vy����5���#!��'��?��e��p�"�vl��b��f�����f(��;�|j������(��7��u��q�s�&.�h5�:i��(��@��e��j��u�� �l��#�.��5�'<��p�9j���j���-��0�>�:d�vb����j�y��r��~�d$�r2��m�,a�~��)��c�%v��v��`�`m�' ��-�r6��9�b��l�`m�t�yh�� �g5�ro��b�n��.�4��z� ����m�no����s��x�c�q��1�m�mq�qy�[90\�pi��v6sp�(i�su7 �q c ~� & �)� b��do�o ����=?���e sd%z�~h`�0�t��q� �,9t�l�qi\��j@ u`@ .�@�'�a�yb�0nb�t�b�xci3yc�yvd@�d�d�e�y�ez�e�?�f�b�f�z�g q�h�z k� ok=�k32�kj]�l��n�o�ap� �p #�q~8�q)#xrf!isj�t� �t�v,u�pu�^vdqv�&�v�uw}"w��x�d�y-�z�x[�o�[^m�[�lh\�]3]�x�]\�_`,�_�d`�gb�r�b 1�b(c61f�>�f�g g�c�grmj�pj/q k�e�kv1nj�n@<�nze�o�ptpqcpv{pa|�p�h�p�eq�r�r�s�r,]�r�?s�b�t��t�u� �uk~�u�v�u�-vsu�w? �w�sy�e^}�o}�1�}<4l�o[� -�@(q�� �l��unknown������������g��.�[x� �times new roman5��symbol3.� �.�[x� �arial;5�� �n�[_gb2312-=�� ���|�8�n�[;���(�[sosimsun7.��.�{$� �calibri1.�� ��p<�*�_o�ŗў/=�� ��(�e�[so;=�� ���|�8ўsosimhei5.� �.�[`�)�tahoma9,����|�8i{�~ light?�����|�8i{�~dengxiana�cambria math ��@��qhlr��lr���ڔg����@��i��20))k�@��� �� ?����������������������'*2! xx��c ���2004-hcxj014-01�st�ezs�u�q�� �����oh�� '��0|�������  , 8 d p\dlt�2004-hcxj014-01�����ij� normal.dotm����2microsoft office word@f�#@@,�;�@�$^h�@�$^h����� ��՜.�� ,��d��՜.�� ,��� hp|����� �����unit) �(s[wksoproductbuildvericv�2052-11.1.0.10463$753b88505b804e33becb6460440b3b0b !"#$%&'()* ,-./0123456789:;<=>?@abcdefghij����lmnopqrstuvw����yz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy����{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �fލe^h���data ������������k�1table����xnbworddocument����2�summaryinformation(������������zdocumentsummaryinformation8���������compobj������������n������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �fmicrosoft word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q